1397/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và các địa phương tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III từ ngày 25 đến 27 tháng 8 năm 2011 tại tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan :

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí của các địa phương tham gia Liên hoan.

- Kinh phí của các đơn vị có liên quan tham gia Liên hoan.

- Vận động kinh phí tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tham gia Liên hoan và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Lãnh đạo BVHTTDL(để b/c)
- Lưu: VT, VP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác