1397/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVII’’

210514145736.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở văn hoá, thể thao và du lịch;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam năm 2014;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVII” từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2014 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điều 2. về kinh phí:
- Công tác triển lãm, tuyên truyền, quảng cáo, văn hóa nghệ thuật; trang trí, khen thưởng, lễ tân, bảo vệ, khu vui chơi và các công việc liên quan lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm Triến lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.
- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT (3), VH. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác