1398/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương phục dựng tòa Đại đình của di tích đinh, chùa Ngọc Lũ, tỉnh Hà Nam

130514162531.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
Phúc đáp Công văn số 667/UBND-GTXD ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận chủ trương phục dựng tòa Đại đình của di tích đình, chùa Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật phục hồi tòa Đại đình thuộc khu vực bảo vệ II của di tích đình, chùa Ngọc Lũ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
2. Về tổ chức thực hiện:
2.1. Trên cơ sở dấu vết móng của hai tường hồi và 10 chân tảng đá cổ bồng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành thăm dò khảo cổ khu vực dự kiến phục hồi tòa Đại đình, đồng thời phối hơp với chính quyền địa phương tổ chức xin ý kiến cộng đồng để có đủ cơ sở khoa học phục vụ cho việc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật phục hồi tòa Đại đình.
2.2. Nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật phục hồi tòa Đại đình của di tích đình, chùa Ngọc Lũ để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác