1399/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia nước ngoài vào lập huấn phục chế tranh giấy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón bà Monika Petra Schneidereit Gast (Trung tâm phục chế giấy Solingen-CHLB Đức) vào Việt Nam thực hiện tập huấn và nâng cao kiến thức chuyên môn về phục chế tranh giấy.
- Thời gian: Từ 22/4 - 29/4/2016.
- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu chi phí vé máy bay hai chiều, lệ phí visa, chi phí khách sạn, thù lao làm việc cho chuyên gia.
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm về công tác lễ tân đón tiếp, biên, phiên dịch, vật tư, trang thiết bị, đi lại nội địa, khảo sát thực tế, truyền thông marketing các chi phí khác liên quan đến công tác tố chức thực hiện lóp tập huấn tại Bảo tàng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưỏng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác