13/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 13/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2014 Về việc cho phép cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Xét Đơn đề nghị ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa mời 10 nghệ sĩ người Bulgaria gồm: Daniel Nikolov Denev (Hộ chiếu số 381661308), Atanas Georgiev Malamov  (Hộ chiếu số 382053052), Nikolay Volodiev Lvanov (Hộ chiếu số 382566574), Aliosmanov Mehmedov (Hộ chiếu số 381546121), Kristian Angelov Yordanov (Hộ chiếu số 380235265), Kosta Magardich Karakashyan (Hộ chiếu số 380898066), Viktoriya Bozhidarova Gencheva (Hộ chiếu số 380398620), Desilava Petrova Saradinova (Hộ chiếu số 380860097), Gabriela Slavcheva Mancheva (Hộ chiếu số 382092868), Elena Hristova Hadzhiristova (Hộ chiếu số 380318200) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2014”.

Thời gian: Từ ngày 04 tháng 01 năm 2014 đến ngày 29 tháng 3 năm 2014.

-Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đề nghị Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sĩ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa và các nghệ sĩ tham gia chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, NTBD, PTA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác