14 /2007/ QC-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh

Quy chế Số 14 /2007/ QC-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2007 tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài

 

QUY CHẾ SỐ  14  /2007/ QC-BVHTTDL NGÀY  25  THÁNG 10  NĂM 2007 TUYỂN CHỌN PHIM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG  OSCAR DÀNH CHO PHIM NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   14  /2007/ QĐ-BVHTTDL ngày  25   tháng 10  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho tất cả những bộ phim Việt Nam đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia của Việt Nam để gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 2. Khái niệm về phim Việt Nam tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

Phim Việt Nam gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài trong quy chế này được hiểu là: phim do các cơ sở điện ảnh của Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với nước ngoài sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ, do đạo diễn là người Việt Nam hoặc kiều dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài thực hiện và có lời thoại gốc chủ yếu không phải bằng tiếng Anh.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với phim tham dự vòng tuyển chọn quốc gia của Việt Nam

1. Về nội dung:

- Phim tham dự tuyển chọn quốc gia phải được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thẩm định và cho phép phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước;

- Phim thể hiện tính nhân văn sâu sắc và có những tìm tòi, sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật thể hiện;

- Ưu tiên cho những bộ phim đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và sử dụng lời thoại gốc chủ yếu bằng tiếng Việt.

2. Về kỹ thuật:

- Phim nhựa 35mm hoặc 70 mm;

- Không chấp nhận phim sử dụng hệ thống âm thanh mono hoặc stereo;

- Hình ảnh và âm thanh phải đạt chất lượng kỹ thuật tốt, có thể chiếu được tại phòng chiếu kỹ thuật số (D-cinema);

- Lời thoại gốc của phim có thể bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải phần lớn bằng tiếng Anh;

- Phim phải có phụ đề tiếng Anh.

3. Về thời gian và phương thức phát hành:

- Phim phải được chiếu thương mại ít nhất 7 ngày liền tại Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 01/10 của năm trước đến 30/9 của năm tiếp theo;

- Trong thời gian đăng ký tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài, phim không được chiếu trên truyền hình hoặc internet.

 

4. Điều kiện đối với những phim do các sơ sở điện ảnh của Việt Nam hợp tác sản xuất với nước ngoài:

- Thoả mãn các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản (1), (2) và (3) Điều này;

- Phim phải được các bên hợp tác thoả thuận bằng văn bản về việc đăng ký tham gia tuyển chọn tại Hội đồng quốc gia của Việt Nam để được gửi đi dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia

 1. Mỗi hãng sản xuất chỉ được đăng ký 01 phim xuất sắc nhất thoả mãn những tiêu chuẩn và điều kiện ghi tại Điều 3 Quy chế này.

2. Những tài liệu cần thiết phải gửi cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài:

- Công văn xin đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia;

- Văn bản thoả thuận của các bên hợp tác về việc đăng ký phim tham gia tuyển chọn tại Hội đồng quốc gia của Việt Nam để được gửi đi dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài (nếu là phim hợp tác sản xuất);

- 01 bản phim nhựa 35mm hoặc 70mm có phụ đề tiếng Anh;

- 02 đĩa DVD của bản phim nói trên;

- Generic của phim, bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Tóm tắt phim bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- 02 bộ ảnh của phim, mỗi bộ 10 chiếc khác nhau;

- 10 posters của phim;

- Tiểu sử đạo diễn, diễn viên chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Ảnh đạo diễn, diễn viên chính (mỗi người 10 chiếc);

- Tên và địa chỉ của đại lý phát hành trong và ngoài nước(nếu có);

- Những tài liệu quảng cáo khác, những bài báo viết về phim...

3. Thời hạn đăng ký và gửi phim/tài liệu cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nước ngoài:

- Bản phim và tài liệu, văn bản quy định tại khoản (2) Điều này phải gửi về Thường trực của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nước ngoài trước ngày 10 tháng 8 hàng năm;

- Địa chỉ gửi phim và tài liệu cho Hội đồng:

  Phòng Hợp tác Quốc tế

Cục Điện ảnh

   147- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- Hà Nội.

 Điện thoại : 04-845 7498; Fax :  04-823 4997.

4. Trách nhiệm của các hãng sản xuất có phim tham dự vòng tuyển chọn quốc gia:

- Điền đầy đủ vào các tờ khai theo quy định của Ban tổ chức trao Giải thưởng OSCAR, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.

- Chịu mọi chi phí về làm bản phim mới có phụ đề tiếng Anh, cước phí gửi phim và tài liệu cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim của Việt Nam cũng như cho Ban tổ chức trao giải thưởng OSCAR của Viện Hàn lâm Khoa hoc và nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, theo phương thức trả trước.

         

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

1. Tổ chức:

- Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài hàng năm;

- Thành phần của Hội đồng bao gồm những nhà quản lý, những nghệ sỹ điện ảnh, nhà văn, nhà phê bình phim có uy tín và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực điện ảnh;

- Số lượng thành viên của Hội đồng là 11 người, trong đó bao gồm Chủ tịch và một Phó Chủ tịch;

- Nhiệm kỳ của Hội đồng là 04 năm.

2. Hoạt động và cách thức bầu chọn của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài:

- Khi có nhu cầu, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch uỷ quyền sẽ triệu tập họp Hội đồng (phù hợp với thời gian và thể lệ tham dự giải OSCAR hàng năm) để xem và bầu chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR;

- Các thành viên của Hội đồng sẽ trực tiếp xem bản phim nhựa của những bộ phim do các hãng đăng ký tham dự vòng tuyển chọn;

- Sau khi xem, các thành viên sẽ cho điểm và bỏ phiếu kín chọn ra duy nhất một phim để tham dự giải thưởng OSCAR;

- Phiếu bầu chọn sẽ cho theo thang điểm 10, điểm lẻ là 0,5. Phim có số điểm chia trung bình cao nhất của các phiếu bầu hợp lệ và phải đạt từ 09 điểm trở lên sẽ được chọn để gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR;

- Phiếu bầu nào có điểm chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn 02 điểm so với điểm chia trung bình của tổng số phiếu bầu sẽ không có giá trị;

- Số thành viên tham dự cho điểm bầu chọn phải có ít nhất 07 người thì kết quả mới được chấp nhận;

- Thành viên của Hội đồng có phim đăng ký tham dự vòng tuyển chọn sẽ không được quyền bỏ phiếu và cho điểm bình chọn;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ công bố công khai số điểm của từng phim đăng ký tham dự vòng tuyển chọn ngay sau khi kiểm phiếu và chia điểm trung bình tại phiên cuối cùng của kỳ họp Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR;

- Các phiếu cho điểm bình chọn được bảo vệ như bí mật công tác của cơ quan theo quy định của nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Điện ảnh

Cục Điện ảnh có trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài và căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng để làm văn bản trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định.

 

Điều 7. Quyết định gửi phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ kết quả của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR và tờ trình của Cục Điện ảnh sẽ quyết định gửi phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác