140 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn về việc xây dựng một số Đề án của Tổng cục Du lịch

Ngày 29/4/2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu nông thôn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Bộ phận tham mưu cải cách hành chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Hợp tác quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (đơn vị chủ trì xây dựng các Đề án)

Sau khi nghe lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch báo cáo tình hình triển khai xây dựng các Đề án trên, đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

1) Đồng ý với lộ trình hoàn thành các Đề án trình duyệt vào tháng 6 năm 2011.

2) Giao Tổng cục du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch chuẩn bị báo cáo lãnh đạo Bộ gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, Ngành liên quan về Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong thời gian sớm nhất.

3) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ: KHTC,

PC, KHCN&MT, Bộ phận TMCCHC;

- Viện NCPTDL (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(14).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác