1402 /QĐ-B VHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

210514153133.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triến văn hoá đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ, các Ban, Ngành, Hội và các cơ quan có liên quan soạn thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với Vụ Pháp chế, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
- Tại Hà Nội: ngày 20 tháng 5 năm 2014 (thứ Ba).
- Tại thành phố Hồ Chí Minh: ngày 23 tháng 5 năm 2014 (thứ Sáu).
Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD (02), KN. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác