1402/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Hội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KHPH-UBNDNA-BVHTTDL, ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010,

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kịch bản chương trình hoạt động chi tiết tại lễ hội Làng Sen" toàn quốc năm 2010 tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở là đơn vị thường trực làm đầu mối tổng hợp nhiệm vụ và kinh phí cho các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010,

Điều 2. Các đơn vị Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nghệ An có trách nhiệm gửi kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí chi tiết về Cục Văn hóa cơ sở,

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c;

-UBND tỉnh Nghệ An (để b/c;

-Lưu: VT- VHCS, PTL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác