1402/TB-BVHTTDL

TUQBT, KT.Cục TCHTQT, Phó CT- Lê Ngọc Định Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp lần thứ 3 Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam

Ngày 28/4/2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban lần thứ 3. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng - Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá, các thành viên của Tiểu ban và đại diện các Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các công việc của Tiểu ban, ý kiến của các thành viên Tiểu ban và các đại biểu dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Tiểu ban kết luận:

1) Biểu dương các thành viên Tiểu ban đã tích cực chủ động triển khai và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch đã được duyệt.

2) Về một số khó khăn, tồn tại:

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt dự toán các công việc của Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công việc của Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá cần đề xuất và phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Vụ Hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành, sử dựng kinh phí đúng pháp luật, thuận tiện cho việc triển khai các công việc được giao và thanh quyết toán.

- Đề nghị Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm trao đổi, thống nhất và ký các hợp đồng thực hiện các gói tài trợ theo quy định.

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm Giám đốc truyền thông theo kế hoạch.

- Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch được duyệt. Giao Cục Hợp tác quốc tế tham mưu trình lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch các văn bản để tạo điều kiện cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

3) Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Tiểu ban phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo kế hoạch chung, góp phần tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Phó TTg Phạm Gia Khiêm- Trưởng Ban CĐ (để b/c).

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng- Trướng TB để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng NN (để phối hợp);

- Bộ TT&TT, Bộ NG (Vụ TT báo chí);

- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;

- Các đơn vị: Tổng cục DL, HTQT;

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Các thành viên Tiểu ban TTVH;

- Lưu: VT, HTQT, V(36)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác