1403/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1403/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2013 Về việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức phát hành phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Viện Phim Việt Nam, in đĩa DVD, tổ chức phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia Lào và phát hành bộ phim “Hồ Chí Minh chân dung một con người” tại CHDCND Lào, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số lượng: 300 đĩa DVD.

Điều 2. Về kinh phí:

Viện phim Việt Nam cung cấp bản phim tiếng Việt;

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí dịch và lồng thuyết minh tiếng Lào, nhân bản phim (DVD), tổ chức phát sóng trên đài Truyền hình, phát hành phim tại Lào và các chi phí liên quan (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện phim Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác