1403/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ

210514153517.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tại Công văn số 582/SVHTTDL-BQLDT ngày 24 tháng 4 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định khai quật khảo cổ tại di tích huyện đường Bình Khê thuộc xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 30/6/2014.
- Diện tích khai quật: 400m2.
- Chủ trì khai quật: Ồng Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý di tích tỉnh Bình Định.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bình Định đế giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Bình Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích họp để bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bình Định phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Định (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác