1404/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5452/QĐ-BVHTT ngày 04/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động số 08/CTr/ BCS ngày 27/9/2006 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Thể dục Thể thao, Chương trình hành động số 11/BCSĐ-CTHĐ ngày 28/7/2006 của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, gồm các thành viên theo danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có nhiệm vụ:

- Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chiến lược và chỉ tiêu phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ. Thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy, cán bộ của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh, các Thứ trưởng;

-Văn phòng Chính phủ:

-Các Sở VHTTDL

-Các cơ quan , đơn vị trực thuộc Bộ;

-Lưu: VT- VP (THTT), BTK (135)


DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

(Ban hành theo Quyết định Số 1404/QĐ-BVHTTDL, ngày 20 tháng 04 năm 2010)

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Danh Thái, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng Ban

3. Ông Lê Đăng Gia, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên

4. Ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên

5. Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên

6. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Uỷ viên

7. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Uỷ viên

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Uỷ viên

9. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc - Uỷ viên

10. Ông Đỗ Hoàng Du, Q. Vụ trưởng Vụ Gia đình - Uỷ viên

11. Ông Lê Đức Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên

12. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Uỷ viên

13. Ông Nguyễn Phúc Thành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên

14. Ông Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Uỷ viên

15. Ông Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Uỷ viên

16. Ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Uỷ viên

17. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra - Uỷ viên

18. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng - Uỷ viên

19. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh - Uỷ viên

20. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Uỷ viên

21. Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Uỷ viên

22. Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh - Uỷ viên

23. Ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Uỷ viên

24. Ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên

25. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Uỷ viên

26. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm- Uỷ viên.

27. Ông Phạm Huỳnh Công, Vụ trưởng-Trưởng bộ phận tham mưu giúp việc cải cách hành chính - Uỷ viên.

28. Ông Hồ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam - Uỷ viên.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác