1404/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ

210514153756.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngàỵ 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Công văn số 915/SVHTTDL-NVVH ngày 25 tháng 4 năm 2014; Ban Quản lý  các di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 44/DTTĐ-NV ngày 2 tháng 4 năm 2014; Viện Khảo cổ học tại Công văn số 150/KCH ngày 06 tháng 5 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Quản lý các di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại khu vực bãi cọc Yên Giang thuộc khu di tích Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 30/7/2014.
- Diện tích khai quật: 150m2.
- Chủ trì khai quật: Bà Lê Thị Liên, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp đế bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Ban quản lý các di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải cổ báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
-S VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
-BQLCDTTĐ tỉnh Quảng Ninh (02);
-Viện Khảo cổ học (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác