1404/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghi UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban;
4. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên;
5. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Bắc Giang, Ủy viên;
6. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;
7. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Điện Biên, Ủy viên;
8. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Hà Giang, Ủy viên;
9. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Lai Châu, Ủy viên;
10. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên;
11. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Lào Cai, Ủy viên;
12. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên;
13. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên;
14. Ông/bà Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh Yên Bái, Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
16. Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ủy viên;
17. Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập các tiểu ban tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai xây dụng hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH (2), PCQ(28).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác