1405/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5452/QĐ-BVHTT ngày 04/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động số 08/CTr/BCS ngày 27/9/2006 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Thể dục Thể thao, Chương trình hành động số 11/BCSĐ-CTHĐ ngày 28/7/2006 của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, gồm các thành viên sau:

1. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng - Tổ trưởng

2. Nguyễn Văn Quân, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ viên

3. Ông Lê Anh Thơ, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng. Tổng cục TDTT- Tổ viên

4. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Tổng hợp, Tổng cục Du lịch -Tổ viên

5. Ông Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp Tuyên truyền, Văn phòng Bộ - Tổ viên

Điều 2. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong toàn Ngành.

- Tổng hợp tình hình, dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chiến lược và chỉ tiêu phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

-Các Sở VHTTDL;

-Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

-Lưu: VT- VP (THTT), BTK (135)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác