1405/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1405/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2013 Về việc xây dựng Dự án đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-BVHTTDK ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch Khung thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng Dự án “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số”, thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Dự án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ, theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ VHDT;

Hồ sơ Dự án;

- Lưu: VT, ĐT, TL.70

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác