1405/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Viện trưởng Viện Âm nhạc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Viện Âm nhạc (Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày, Nùng, Thái” và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ “Then Tày, Nùng, Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Điều 2. Kinh phí xây dựng Hồ sơ do Ủy ban nhân dân các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thế “Then Tày, Nùng, Thái” cấp và huy động từ nguồn vốn hợp pháp.
Điều 3. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn, phổi hợp với các đơn vị có tên ở Điều 1 trong việc xây dựng Hồ sơ “Then Tày, Nùng, Thái”.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày, Nùng, Thái” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT, DSVH (2), PCQ (28).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác