1405/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v rà soát văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước có quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước có quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2016.
Kinh phi thực hiện: Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Tổ chức cán bộ dự trù (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, V TCCB, HMT (35).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác