1405/QĐ-UBND

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Xuân Thân Theo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -

QUYẾT ĐỊNH Quy định mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1282/STC-HCSN ngày 26/5/2009,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức chi thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà như sau:

1. Chi bồi dưỡng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật:

- Cán bộ thuộc cơ quan Trung ương : 120.000 đồng /người/ngày.

- Cán bộ thuộc cơ quan của địa phương hoặc tỉnh bạn:

100.000 đồng/người/ngày.

2. Chi cho chuyên gia tư vấn khoa học:

- Chuyên gia thuộc cơ quan Trung ương: 200.000đồng/người/ngày.

- Chuyên gia thuộc cơ quan của địa phương hoặc tỉnh bạn:

150.000 đồng/người/ngày.

3. Chi thuê khoán nhân công phục vụ công tác điều tra, đào thăm dò, khai quật khảo cổ, phân loại chỉnh lý hiện vật; bảo vệ công trường, kho tạm: 70.000 đồng/người/ngày.

4. Chi viết báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ: 4.000.000 đồng/báo cáo.

5. Chi viết báo cáo khoa học kết quả thăm dò khai quật khảo cổ: 12.000.000 đồng/báo cáo.

6. Chi cho công tác lập hồ sơ khoa học:

- Bản dập hoa văn và văn bia: 40.000 đồng/bán (khổ A4), 80.000 đồng/bản (khổ A3), 150.000 đồng/bản (khổ A2), 300.000 đồng/bản (khổ A0).

- Bản ảnh chụp di tích và di vật: 15.000 đồng ảnh thảo gồm công chụp, chỉnh sửa và chi phí làm ảnh cỡ 9 x 12 cm).

- Phiếu đăng ký hiện vật: 15.000 đồng/phiếu.

- Chỉ đo, vẽ di tích, di vật: theo hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở ngày công lao động và mức chi bồi dưỡng đối vời cán bộ quy định tại Điểm 1.

7. Những nội dung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTĐL ngày 30/8/2007 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Tài chính, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ Tài chính;  

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Trang thông tin điện tử KH;

- Trung tâm công báo;

- Phòng Văn xã,

- Lưu: VT & HL, HP.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác