1406/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tour Du lịch quốc tế leo núi cắm cờ "Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fan xi păng trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTG ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tour Du lịch quốc tế leo núi cắm cờ thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi" trên đỉnh Fan xi păng (theo chi tiết kế hoạch đính kèm) do Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hoá, Thể thao các địa phương liên quan tổ chức,

Điều 2. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan,

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (đế b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-UBND thành phố Hà Nội;

-Sở VHTTDL các tỉnh-thành;

-Các đơn vị có liên quan

-Lưu: VT (1), TCDL (2). TN (5), 30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác