1407/QĐ-BV

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép thành lập Văn phòng xúc tiến xây dựng Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Công ty ACE VINA thành lập Văn phòng xúc tiến nhằm giúp việc cho Ủy ban xúc tiến thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Hàn Quốc góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam bố trí văn phòng làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội và Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi phí đảm bảo hoạt động của Văn phòng do Ủy ban xúc tiến thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc chi trả.

Điều 3. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Công ty ACE VINA xây dựng qui chế hoạt động của Văn phòng xúc tiến phù hợp với các qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT VTA.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác