1409/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1409/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện tàu hỏa Bắc – Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện tàu hỏa Bắc - Nam.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan triển khai  hoạt động.  Kinh phí từ nguồn sự nghiệp Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ.T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác