1410/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xếp hạng di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP  ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chị tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cần tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1583/UBND.VX ngày 31 tháng 3 năm 2011 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CÁC THANH NIÊN XUNG PHONG

ĐƠN VỊ C271 HY SINH TẠI HOÀNG MAI NGÀY 28/4/1966

GỒM: HANG HỎA TIỄN VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐƯỜNG SẮT

THỊ TRẤN HOÀNG MAI, HUYỆN QUỲNH LƯU; TỈNH NGHỆ AN

 

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH,NĐD.12.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vừng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác