1413/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2258/UBND-VX và Công văn số 2259/UBND-VX ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500 (sau đây gọi là điều chỉnh Quy hoạch Khu di tích Am Tiên) với nội dung:
Mở rộng phạm vi quy hoạch từ 6,92ha lên 9,23ha (tăng 2,31 ha), điều chỉnh vị trí, quy mô và kiến trúc các hạng mục công trình tại các khu chức năng.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Khu di tích Am Tiên cần thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ. Lược bớt những nội dung không phù hợp với tính chất của hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (các nội dung về phương án quy hoạch chi tiết).
Đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu di tích Am Tiên sau khi Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và có văn bản trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung Đồ án quy hoạch trên theo quy định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác