1414/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT phục dựng Tam quan chùa Long Thiền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2533/UBND- vx ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị thỏa thuận chủ trương khôi phục Tam quan chùa Long Thiền, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phục dựng Tam quan chùa Long Thiền bằng nguồn kinh phí xã hội hóa để phát huy giá trị di tích.
2. Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật khôi phục cổng Tam quan di tích chùa Long Thiền. Tuy nhiên, tên Báo cáo cần được điều chỉnh để phù họp với thuật ngữ tu bổ di tích, cụ thể cần thống nhất tên Báo cáo là: "Phục dựng Tam quan chùa Long Thiền".
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dưng Báo cáo với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác