1414/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1414/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2013 Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 288/SVHTTDL –BQL ngày 01 tháng 4 năm 2013, của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tại công văn số 75/CV-VKHXHVNB ngày 21 tháng 3 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật giai đoạn 3 tại Khu di tích tháp Hòa Lai thuộc thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

 - Thời gian khai quật: từ ngày 20/04/2013 đến ngày 20/7/2013.

- Diện tích khai quật: 850m2, bao gồm Tháp Giữa 3552; tháp Bắc: 140m2, tháp Nam: 355m2.

-Chủ khai quật: Ông Bùi Chí Hoàng, Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình  khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đối với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng Cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận (02);
- Viện PTBV vùng Nam Bộ (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác