1415/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng và Hội thi thể thao 11 xã điểm nằm trong chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới tại Hội nghị sơ kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011 của Chương trình; đồng thời thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân các tỉnh có xã điểm tổ chức Liên hoan Văn nghệ và Hội thi thể thao quần chúng 11 xã điểm năm 2011 nằm trong chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Thời gian: Cuối tháng 6 năm 2011.

Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan được trích trong kinh phí hoạt động của các đơn vị tham gia và nguồn kinh phí xã hội hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, 11 xã điểm và các đơn vị chức năng liên quan ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác