1416/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2013 Về việc giao thực hiện Kế hoạch triển khai đặt hàng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt Kế hoạch triển khai đặt hàng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện Kế hoạch triển khai đặt hàng sáng tác các tác phẩm phẩm nghệ thuật hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD
.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác