1417/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Hội nghị Thường niên ADB 44

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21 tháng 1 năm 2011 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền-văn hóa Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Tổng Cục Du lịch (Vụ Lữ hành); Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình hoạt động phục vụ Hội nghị Thường niên ADB lần thứ 44 tổ chức tại Hà Nội, như sau:

1. Cục Hợp tác quốc tế làm công tác điều phối các hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa phục vụ Hội nghị; in sách giới thiệu thông tin cơ bản về Việt Nam phát cho các đại biểu tham dự;

2. Tổng cục Du lịch (Vụ Lữ hành) chủ trì việc tổ chức các chương trình thăm quan cho khách VIP, Phu nhân/Phu  quân, chương trình dành cho người đi kèm, chương trình thăm quan trước và sau Hội nghị; in các tài liệu giới thiệu chương trình thăm quan có liên quan để phát cho đại biểu;

3. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ Lễ Khai mạc Hội nghị,

4. Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ Tiệc chiêu đãi Gala Dinner của nước chủ nhà.

Điều 2: Về kinh phí: Các đơn vị thực hiện việc lập dự toán và quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT. THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác