1418/BVHTTDL-DSVH,

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Quán - Chùa Huyền Thiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 19/VHTT&DL- QLDT ngày 06/01/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc tu bổ, tôn tạo di tích Quán - Chùa Huyền Thiên, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Quán - Chùa Huyền Thiên, bao gồm các hạng mua: tu bổ Tam quan, Tam bảo; tôn tạo xây dựng nhà Tổ, nhà Trai, sân và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục sưu tầm tài liệu để nghiên cứu, tu bổ phục hồi kiến trúc gốc của tòa Tam bảo.

- Nghiên cứu và kiểm tra kỹ để bảo tồn nguyên vẹn các chữ Hán được đắp hoặc viết trên các thành phần kiến trúc.

Bổ sung phương án bảo quản các tấm bia cổ ở di tích.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (09), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác