1419/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TTHuỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Công điện 162/CĐ-TTg ngày 9/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Công điện 162/CĐ-TTg ngày 9/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thời gian: ngày 11 tháng 5 năm 2011.

Địa điểm: tại 3 điểm cầu.

- Khu vực phía Bắc (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (tại Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng).

- Khu vực phía Nam (tại Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, QH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác