1419/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Những ngày Phim Nga tại Việt Nam

210514154032.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đón đoàn điện ảnh Liên bang Nga và tổ chức “Những ngày Phim Nga tại Việt Nam năm 2014”.
Thời gian: từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 5 năm 2014.
Địa điểm: tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. về kinh phí:
- Phía Liên bang Nga tự đảm nhận chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, bảo hiểm cho đoàn điện ảnh Nga; chi phí dịch phim và làm phụ đề tiếng Việt, chi phí vận chuyển phim theo hành trình quốc tế;
- Cục Điện ảnh chịu chi phí kiểm duyệt phim, lễ tân đón tiếp, phiên dịch, mời cơm đoàn điện ảnh Nga, quà tặng, chi phí cho cán bộ Cục Điện ảnh tham gia tổ chức Những ngày Phim Nga tại Việt Nam năm 2014(trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014);
- Văn phòng Bộ chịu các chi phí:
+ Chi phí tổ chức Lễ khai mạc Những ngày Phim Nga tại Việt Nam, thuê rạp chiếu, các kỹ thuật trình chiếu, in ấn giấy mời và một số tài liệu liên quan, chi phí thông tin tuyên truyền và các chi phí liên quan khác trong thời gian tổ chức trình chiếu phim tại Hà Nội (Văn phòng Bộ trả trực tiếp cho Trung tâm Chiểu phim quốc gia);
+ Chi phí thuê rạp chiếu, các kỹ thuật trình chiếu, in ấn giấy mời và một số tài liệu liên quan, chi phí thông tin tuyên truyền và các chi phí liên quan khác trong thời gian tổ chức trình chiếu phim tại Đà Nang và thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhân:
-NhưĐiều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác