141/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v kiểm tra hoạt động quảng cáo tại một số cơ quan báo chí

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
Căn cứ Quyết định số 4566/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quảng cáo;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động quảng cáo tại một số cơ quan báo chí trong năm 2015.
Điều 2. Kinh phí tổ chức kiểm tra trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở. Kinh phí đi lại của các thành viên tham gia do đơn vị cử thành viên chịu trách nhiệm chi trả theo quy định về chế độ tài chính hiện hành. Thành viên Đoàn Kiểm tra được đi và về bằng phương tiện máy bay.
Điều 3. Nội dung kiểm tra
1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo.
2. Cục Văn hóa cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch; Báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả sau khi kết thúc kiếm tra.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan và cơ quan báo chí thuộc đổi tượng kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (02), NB.50.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác