141/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 141/TB-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Sau khi nghe báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, ý kiến thảo luận của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới và đất nước còn nhiều khó khăn, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra: Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ. Các lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước được triển khai tích cực, chủ động. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục đạt thành tựu nổi bật. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật có sự chuyển biến rõ rệt. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, số môn thể thao, số vận động viên đạt trình độ Châu Á và thế giới ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá, là một trong những điểm sáng về kinh tế trong năm 2012.

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo còn nhiều khó khăn. Với tinh thần “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”, phát huy thành tích đã đạt được năm 2012 và trong 5 năm qua, Ngành VHTTDL cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm tạo những đột phá mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển của Ngành và các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, với một số nội dung trọng tâm sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

1) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng quy định; tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành; hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp tập trung, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết; việc đi công tác nước ngoài, địa phương phải bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.

2) Tiếp tục hoàn thiện thể chế của Ngành, tập trung triển khai thực hiện Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ quy định lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức...; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước của Ngành, từ Trung ương đến địa phương.

3) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề xuất giải pháp chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4) Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao và đời sống văn hóa cơ sở.

5) Đẩy mạnh thực hiện Đề án Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đến năm 2020, tập trung xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đến năm 2020, tổng kiểm kê di sản văn hoá các dân tộc thiểu số; bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số rất ít người (17 dân tộc) đặc biệt là 11 dân tộc có số dân dưới 5.000 người.

6) Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2012 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình…; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình nhằm xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc. Nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu quả. Cập nhật và thống kê thường xuyên số vụ bạo lực gia đình.

7) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014; Tăng cường hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

8) Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD18). Chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham dự, đạt thành tích tốt tại các đại hội-sự kiện thể thao lớn trong năm 2013: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games 27), Đại hội Thể thao khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 7 (Paragames 7) tại Myanmar; Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà Châu Á tại Hàn Quốc; Đại hội thể thao Châu Á trẻ tại Trung Quốc; Giải Vovinam thế giới; Giải Vovinam Châu Á; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V tại Việt Nam...

9) Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; thúc đẩy liên kết, phát triển các loại hình du lịch, coi trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kịp thời tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tăng cường đổi mới công tác thống kê du lịch; tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chấn chỉnh môi trường du lịch, tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo khách du lịch tại các trung tâm du lịch, tiếp tục xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn và các trung tâm phục vụ khách du lịch. Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013.

10) Tận dụng cơ hội, duy trì đà tăng trưởng, đẩy mạnh việc chuyển hướng phát triển du lịch tăng trưởng về chất lượng; chú trọng hiệu quả, tăng cường quản lý điểm đến, điểm tham quan tập trung ở một số địa bàn trọng điểm. Mục tiêu năm 2013 là đón 7,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 5% so với năm 2012), phục vụ 35 triệu lượt khách nội địa (tăng 7% so với năm 2012), thu nhập du lịch đạt 170 nghìn tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2012).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHỤC VỤ NHÂN DÂN ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ 2013

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1) Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số... báo cáo kế hoạch thực hiện về Bộ trước ngày 20/01/2013.

2) Tổ chức kiểm tra, chuẩn bị tổ chức tốt lễ hội năm 2013 theo Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên cả nướcChỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

3) Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và thực hiện nghiêm Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và sử dụng pháo nổ.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1) Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra là: Đổi mới thể chế, phát triển nhân lực và phát triển hạ tầng trong toàn Ngành;

- Tổ chức thực hiện thắng lợi 27 nhiệm vụ đột phá của toàn Ngành năm 2013 ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-BVHTTDL ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2) Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, xây dựng Đề án về chế độ, chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, diễn viên, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

3) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Chuẩn bị nội dung, báo cáo lãnh đạo Bộ làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc triển khai các Đề án thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc quản lý Hòm công đức tại các di tích.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để tái đầu tư phát triển văn hóa, thể thao theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

4) Vụ Gia đình hàng năm công bố Sách Xanh về gia đình Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu về gia đình Việt Nam; định kỳ điều tra xã hội học về gia đình.

5) Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức Hội thi tiếng hát toàn quốc về các ca khúc với chủ đề chiến tranh cách mạng và Bác Hồ, báo cáo lãnh đạo Bộ trong Quý I-2013.

6) Cục Di sản văn hóa tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý di tích.

7) Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị về kinh nghiệm quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, báo cáo lãnh đạo Bộ.

8) Tổng cục Du lịch:

- Tập trung hoàn thiện các Quy hoạch phát triển du lịch vùng, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện việc quảng bá, xúc tiến du lịch ở trong nước và ngoài nước;

- Chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng chèo kéo, ép giá dịch vụ đối với khách du lịch; tăng cường kiểm tra, khắc phục và nâng cao chất lượng môi trường, sản phẩm du lịch, chú trọng việc chuẩn hóa hệ thống nhà vệ sinh tại các khu, điểm du lịch;

- Khẩn trương hoàn thiện và triển khai thống kê các chỉ tiêu về du lịch, đặc biệt là chỉ tiêu về mức chi và thời gian lưu trú của khách du lịch;

- Sớm xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia;

- Khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp kết quả, đề xuất giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch xây dựng Chiến lược phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2030; có kế hoạch đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng khách du lịch hàng năm.

IV. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Bộ trưởng giao các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ có liên quan tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ chức thực hiện, nghiên cứu, sớm đề xuất hướng giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (phụ lục kèm theo).

V. VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2013

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2012, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2013 trong toàn Ngành với tinh thần “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”. Trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đăng ký, phát động thi đua, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Các Thứ trưởng;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, THTT(300).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác