1420/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NGÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CẤP HUYỆN CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THE THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Điều 2. Kinh phí mở lớp lấy từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009 của địa phương theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Và trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác