1421/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận dự án tu bồ, tôn tạo di tích đình Trùng Hạ, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 957/SVHTT&DL- KHTC ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trùng Hạ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định đề xuất của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 154/DSVH-DT ngày 22 tháng 3 năm 2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trùng Hạ, do Công ty Cổ phần kiến trúc văn hoá Thăng Long lập tháng 11 năm 2010 (phương án 2), bao gồm các hạng mục: tu bổ Tiền tế; phục hồi Hậu cung, Tả vu, Hữu vu; xây dựng Nghi môn, Bình phong, cổng phụ, nhà thủ từ,…tôn tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật, và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá khảo tả giá trị và hiện trạng của di tích cũng như các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề cập trong dự án đã phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hoá, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, đáp ứng được yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, các quy hoạch đã được phê duyệt và các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản vào mục các căn cứ pháp lý xây dựng Dự án. Bổ sung phần đánh giá tác động môi trường khi triển khai thực hiện dự án. Công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi được tu bổ tôn tạo.

- Về tổng mặt bằng tu bổ tôn tạo:

+ Cần cân nhắc việc xây mới khu vực hồ bán nguyệt, trong trường hợp giải phóng được mặt bằng thì điều chỉnh thiết kế mặt bằng khu vực này theo hướng không làm đường dạo theo dạng các tia hướng tâm, chỉ có một đường dạo ngay sát hồ.

+ Không làm hai cổng phụ (hạng mục số 05) ngăn đường phía trước đình.

+ Hạn chế tối đa làm các đường dạo trong khuôn viên đình để dành diện tích trồng cây xanh, chỉ làm một đường dạo ngay sát với toà Đại bái và Hậu cung.

+ Nghiên cứu vị trí đặt nhà vệ sinh và như thủ từ cho phù hợp, nên dịch chuyển nhà vệ sinh nằm khuất phía sau đình.

Đối với hạng mục Tiền tế và Hậu cung:

+ Đánh giá lại các chân tảng hiện có, chỉ thay thế những chân tảng bị mất hoặc không còn khả năng sử dụng. Xem lại số liệu về số lượng cột tu bổ tại các bản vẽ tu bổ nhà Đại đình.

+ Không sơn thếp lại các cấu kiện gỗ. Cung cấp thêm tư liệu, căn cứ khoa học để phục chế các mảng chạm (mặt cắt A-A, bản vẽ TT KT 05).

+ Thống nhất việc phục hồi kết cấu bộ vì Hậu cung theo mẫu đình Trùng Thượng, tuy nhiên cần giữ khoảng cách bước cột, lòng nhà như móng hiện trạng: không đắp kìm mái và hạn chế tối đa việc chạm khắc hoa văn, sơn thếp cấu kiện.

- Đối với hạng mục Nghi môn: cần làm dạng Nghi môn tứ trụ, không làm mái; điều chỉnh khoảng cách giữa hai trụ lớn sao cho bằng khoảng cách gian giữa Tiền tế căn cứ vào đó để xác định khoảng cách giữa trụ lớn và trụ nhỏ cho phù hợp.

Đối với hạng mục nhà Tả vu Hữu vu: cần thu hẹp lòng nhà, không chạm khắc hoa văn trên cấu kiện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ sở khoa học liên quan (như tư liệu, ảnh chụp, lời kể nhân chứng và ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương) để hoàn thiện thiết kế.

- Trong phần dự toán chi phí cần rà soát những nội dung được áp dựng đơn giá chuyên ngành, những công trình hạng mục phụ trợ chỉ áp dụng đơn giá, định mức xây dựng cơ bản thông thường.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá cân đối về địa phương để tu bổ, phục dụng các hạng mục di tích gốc hạng mục nhà Tiền tế và Hậu cung), đối với các hạng mục còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án (kể cả tiến độ và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định), Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có gửi kèm theo quyết định phê duyệt) để xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- UBND tỉnh Ninh Bình;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác