1423/ BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao, thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân   thành phố Hà Nội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1884/UBND- KH&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao, thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao, thuộc di tích Hoàng Thành Thăng với nội dung:
- Tháo dỡ, hạ giải các nhà cấp 4, nhà tạm không có giá trị lịch sử.
- Tu bổ các công trình kiến trúc có giá trị.
- Tôn tạo sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Phần căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phần thuyết minh của dự án cần giải thích rõ hơn về một số thuật ngữ được sử dụng (hấp dẫn-không hấp dẫn, tiếp cận được-khó tiếp cận, không gian đặc biệt-không gian mở, đa năng…) Một số nội dung còn bị lặp lại.
- Các nội dung tháo dỡ, tu bổ, tôn tạo được đề xuất trong hồ sơ cần thống nhất với nội dung Đồ án “Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long” và các dự'án khác đang được thực hiện trong phạm vi nghiên cứu.
- Đối với giải pháp kiến trúc các công trình:
+ Màu sắc và ngói lợp của các công trình cần phù họp với kiến trúc gốc và cảnh quan chung của toàn khu vực.
+ Không trải thảm công nghiệp, cần lát nền bằng các loại gạch có màu sắc và kích thước phù hợp (trừ các phòng có chức năng đặc biệt).
+ Hồ sơ đề xuất cải tạo, xây mới nhiều khu vệ sinh, do đó cần xác định vị trí và quy mô của các bể phốt được cải tạo, xây mới để không ảnh hưởng tới móng, nền công trình và dữ trữ khảo cổ dưới lòng đất; hạn chế phá dỡ tường tại các công trình kiến trúc Pháp.
+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bố trí hệ thống điều hòa không khí phù hợp để không ảnh hưởng tới mặt đứng các công trình.
- Đối với sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
+ Bổ sung vị trí các cổng Hành cung, phần tường gốc của di tích để có phương án bảo vệ.
+ Bổ sung hiện trạng và giải pháp đối vói các phần tường rào ngăn cách trong khuôn viên di tích.
+ Cần đề xuất phương án kiến trúc đối với các bốt điện để đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
+ Bổ sung mẫu đèn sân vườn cao 0,6m; mật độ bố trí đèn chiếu sáng tại một số điểm (vườn hoa trước nhà BT1...,) là quá dày; cần điều chỉnh lại cho phù họp và để hạn chế việc đào móng lắp trụ đèn ảnh hưởng tới nền đất phía dưới.
+ Bổ sung thiết kế mẫu biển báo điển hình, hình thức và chất liệu biển báo bằng inox cần đảm bảo để dễ đọc và có thể sử dụng lâu dài.
- Thống nhất phạm vi khảo sát tại các bản vẽ; một số bản vẽ còn thiếu ký hiệu, khó theo dõi; một số bản vẽ còn chưa chính xác (bản vẽ công trình
CT12…).
2. Dự án triên khai theo 2 giai đoạn là phù hợp với điêu kiện hiện tại. Hiện nay một số công trình trong phạm vi dự án đang bị hư hỏng nghiêm trọng, để tránh cho các công trình này tiếp tục bị xuống cấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện ngay giai đoạn 1 của dự án (bao gồm các công trình được Bộ Quốc phòng ban giao ở khu vực phía Bắc Thành cổ, diện tích 10.688m2).
3. Đối với các nhà cổ có giá trị kiến trúc nghệ thuật nổi bật như nhà CT34, CT78, khi thiết kế kỹ thuật cần có sự tham vấn các nhà khoa học.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Hà Nội’;
- Trung tâm BTDS Thăng Long-Hà Nội;
- Lưu: VI, DSVH, VHK09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác