1423/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26-năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thực hiện “Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc định kỳ 2 năm”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26-năm 2012 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26-năm 2012 lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2012 theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, MTNATL


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác