1426/BVHTTDL-ĐT,

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Viện Bảo tồn di tích tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích

Kính gửi: Viện Bảo tồn di tích

Phúc đáp Công văn số 19/CV-VBTDT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Viện Bảo tồn di tích về việc tổ chức lớp Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng v.v. . . đang làm nhiệm vụ: quản lý di tích, lập dự án, thiết kế, thi công, giám sát thi công và quản lý các dự án bảo tồn trùng tu di tích là rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tu bổ di tích, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa.

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; căn cứ nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tu bổ di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý việc Viện Bảo tồn di tích tổ chức lớp Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Viện Bảo tồn di tích biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, ĐT.KT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác