1429/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại di chỉ Suối Ràng 2 (miếu Ông Chồn 2) thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tại Công % văn số 788/SVHTTDL-VH ngày 11 tháng 4 năm 2016; của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tại Công văn số 27/VHKXHVNB-TTKCH ngày 09 tháng 3 năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật tại di chỉ Suối Ràng 2 (miếu Ông Chồn 2) thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/6/2016.
- Diện tích khai quật: 300m2.
- Chủ trì khai quật: ông Nguyễn Khánh Trung Kiên, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Đồng Nai đế giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phưong án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Bảo tàng tỉnh Đồng Nai (02);
- TTNCKCH, Viện KHXHVNB (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác