1433/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức “Chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;


 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam  phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức “Chương trình văn hóa nghệ thuật  kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước” tại  Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam . Thời gian : ngày 29/4/2010.

 Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:  Như điều 3;
- Bộ trưởng  (để b/cáo);
- Lưu: VT,  TLVHNT,   TH.(15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác