1433/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Mexico sang giảng dạy và biếu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/HĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp vói Đại sứ quán Liên bang Mexico tại Việt Nam đón nghệ sỹ guita Juan Carlos Laguna sang Việt Nam biếu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội và giảng dạy lớp master tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2015.
- Thời gian biểu diễn tại Nhà hát Lớn: ngày 25 tháng 5 năm 2015.
- Thời gian giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: ngày 26 tháng 5 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Mexico chi vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho nghệ sỹ.
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu chi phí in ấn, quảng cáo, thuê địa điểm tổ chức biếu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội
và buổi lên lớp giảng dạy cho sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, lễ tân, thù lao bồi dưỡng ỉàm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí khác liên quan đến tô chức biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác