1434/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG-THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC-Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức Hội diễn ca múa nhạc không chuyên lần thứ I năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI DIỄN CA MÚA NHẠC KHÔNG CHUYÊN LẦN THỨ I NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THE THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 53/TN-BVHTTDL ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội diễn ca múa nhạc không chuyên lần thứ I năm 2009 kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2009).

Theo đề nghị của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Gian Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn ca múa nhạc không chuyên lần thứ I năm 2009 kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2009) theo Kế hoạch số 53/TN-BVHTTDL ngày 15 tháng 04 năm 2009 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí tổ chức trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác