1437/QĐ-BVHTTDL

BT- Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:
Lê hội Tiên La
Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp noi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đổi với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
-Lưu: VT, DSVH, HTP.18.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác