1439/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình Ảo thuật bay Nhật Bản

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/HĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngàv 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đón nghệ sỹ đoàn nghệ thuật “Zen Magic - Ai and Yuki”
Thời gian và địa điểm:
+ Từ ngày 22/5 đến ngày 02/6/2015 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và các Quận, Huyện Hà Nội.
+ Từ ngày 6/6 đến 7/6/2015 tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Từ ngày 12/6 đến 14/6/2015 tại Rạp xiếc Tp. Hồ Chí Minh.
+ Từ ngày 25/6 đến 22/6/2015 tại các Quận Tp. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí: Công ty cổ phần Giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô chi toàn bộ kinh phí cho chương trình biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác