143/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc sưu tầm, khai thác tư liệu, biên tập, in và phát hành bộ ảnh triển lãm tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Đại thắng mùa Xuân 1975.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở: Tổ chức sưu tầm, khai thác tư liệu, biên tập, in và phát hành bộ ảnh triển lãm tuyên truyền kỷ  niệm 35 năm Đại thắng mùa Xuân 1975.

Điều 2. Kinh phí tổ chức sưu tầm, biên tập, in ấn và phát hành bộ ảnh triển lãm trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở,

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT. VHCS (02). DD 06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác