1440/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam tại Bình Phước năm 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BVHTTDL, ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tố chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam năm 2015”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam tại Tờ trình số 143/TTr-CCTPN, ngày 04 tháng 5 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam tại Bình Phước năm 2015”.
Điều 2. Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tố chức thực hiện nội dung Kế hoạch tố chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam tại Bình Phước năm 2015” như đã phê duyệt
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng
(để b/c);
- Lưu VT, CCTPN, VL.3.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác