1441//BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v dự thảo Bản ghi nhớ về bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam giữa Việt Nam và Ấn Độ

210514092200.pdf

Kính gửi: Văn phòng Chủ tịch nước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trân trọng báo cáo tình hình chuẩn bị dự thảo Biên bản ghi nhớ về bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam giữa Việt Nam và Ấn Độ như sau:
Tháng 9/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công hàm của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đề xuất việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Ấn Độ và Việt Nam về bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Trên cơ sở nội dung dự thảo Biên bản ghi nhớ do phía Ấn Độ soạn thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham khảo ý kiến của tỉnh Nam. Tháng 12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công hàm trả Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam góp ý dự thảo Biên bản ghi nhớ với 5 dung cụ thể.
Ngày 10/01/2013, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có Công hàm kèm theo dự thảo Biên bản ghi nhớ về bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn đã được chỉnh sửa một phần theo góp ý của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch. Ngày 14/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công hàm đề nghị phía Ấn Độ đưa nội dung còn thiếu, chưa được chỉnh sửa vào dự thảo Biên bản ghi nhớ, đồng thời bổ sung thêm “Ban Điều hành dự án” trong dự thảo.
Ngày 22/10/2013, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam gửi Công hàm kèm dự thảo Bản ghi nhớ đã được chỉnh sửa theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị góp ý dự thảo Biên bản ghi nhớ do phía Ấn Độ soạn thảo, về cơ bản, các Bộ, ngành đều nhất trí với nội dung dự thảo Biên bản ghi nhớ của phía Ấn Độ, tuy nhiên để dự thảo được hoàn thiện, các Bộ, ngành có đề nghị như sau:
1. Bộ Ngoại giao:
- Về vấn đề miễn thuế cho phía Ấn Độ đối với “bất kỳ thiết bị hoặc nguyên vật liệu nào đế thực hiện dự án”: theo quy định, khi hết giai đoạn thực hiện dự án, nếu phía Ấn Độ viện trợ số thiết bị hoặc nguyên vật liệu đó cho phía Việt Nam hoặc mang ra khỏi Việt Nam thì sẽ được miễn thuế theo dạng viện trợ chính thức hoặc theo hình thức tạm nhập tái xuất. Trong trường hợp hết giai đoạn thực hiện dự án và Ấn Độ không viện trợ cho ta mà thực hiện bán thiết bị hoặc nguyên vật liệu đó tại Việt Nam thì về nguyên tắc không được miễn thuế.
2. Bộ Tư pháp:
- Cũng có ý kiến về vấn đề miễn thuế nhập khẩu cho “bất kỳ thiết bị hoặc nguyên vật liệu nào để thực hiện dự án”.
- Cân nhắc làm rõ người đại diện ký kết trong dự thảo Bản ghi nhớ.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Đề nghị bổ sung các thông tin về: hình thức viện trợ, loại hình dự án, tổng số vốn hỗ trợ, thời gian thực hiện.
4. Bộ Tài chính: Đồng ý với nội dung của dự thảo Bản ghi nhớ.
5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam: thống nhất với nội dung của dự thảo văn bản.
Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành về nội dung dự thảo Bản ghi nhớ, ngày 10/02/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Công hàm kèm theo dự thảo Bản ghi nhớ đã được chỉnh sửa, bổ sung cho phía Ấn Độ. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được ý kiến của phía Bạn.
Trên đây là báo cáo tình hình chuẩn bị dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Ấn Độ và Việt Nam về bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trân trọng báo cáo này./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Bộ Ngoại giao;
-Cục Di sản văn hóa;
-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác