1442/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm đinh Dự án xây dựng Nhà lưu giữ và trưng bày Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 734/UBND-XD ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị thỏa thuận Dự án xây dựng Nhà lưu giữ và trung bày Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (kèm hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án xây dựng Nhà lưu giữ và trưng bày Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm với nội dung: xây dựng mới Nhà trưng bày mộc bản, Nhà lưu giữ mộc bản, cổng phụ, tường rào, sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đóng mới đồ nội thất.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Tính toán độ dốc và bổ sung hệ thống thoát nước mặt cho khu vực sân trong và sân ngoài Nhà lưu giữ và trưng bày Mộc bản.
- Bổ sung thiết kế tường rào, cổng phụ, sân, vườn, phương án lắp đặt hệ thống an ninh, camera giám sát, báo cháy.
- Đối với Nhà trưng bày và Nhà lưu giữ Mộc bản: Giảm bớt lối vào hai bên Nhà trưng bày. Không sử dụng đèn neon chiếu sáng hành lang; bổ sung thiết kế tường hoa, cửa gỗ, trang trí thành bậc, mái.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn chỉnh Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác